Nasza strona używa plików cookie.

Warunki dostawy

ZWROTY TOWARÓW

1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres CO-MODA Katarzyna Klatkowska, ul. Wólczańska 265, 93-035 Łódź podany w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu kolejnych 14 dni, od momentu przesłania oświadczenia.

1.2. Oświadczenie powinno zawierać: Dane sklepu, Data zawarcia umowy, Nazwa Towaru, Cena, Dane kupującego wraz z danymi do zwrotu należności.

1.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

CO-MODA Katarzyna Klatkowska
Teatr Mody
ul. Wólczańska 265
93-035 Łódź

1.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

1.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

1.7. Po otrzymaniu zwróconego towaru i potwierdzeniu jego stanu, zwrócimy klientowi koszt zakupu towaru w ciągu 14 dni na konto bankowe podane przez klienta.

 REKLAMACJA DOTYCZĄCE TOWARÓW

2.1. CO-MODA Katarzyna Klatkowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

2.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@co-moda.com. CO-MODA Katarzyna Klatkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2.3. CO-MODA Katarzyna Klatkowska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. CO-MODA Katarzyna Klatkowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CO-MODA Katarzyna Klatkowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CO-MODA Katarzyna Klatkowska, ul. Kilińskiego 219/20, 93-124 Łódź lub mailowo pod adres sklep@co-moda.com

3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

3.5. CO-MODA Katarzyna Klatkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.