Nasza strona używa plików cookie.

Regulamin

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CO-MODA;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.co-moda.com, za którego pośrednictwem Klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy CO-MODA Katarzyna Klatkowska a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144 poz. 1204 ze zm);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIE OGÓLNE. 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.co-moda.com .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dostępny pod adresem www.co-moda.com sklep internetowy CO-MODA BOUTIQUE prowadzony jest przez CO-MODA Katarzyna Klatkowska wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dnia 26/08/2005 pod nr 58044 w Łodzi. Dane adresowe: ul. Kilińskiego 219/20, 93-124 Łódź. NIP: 729-146-40-37 REGON: 100072841.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CO-MODA Katarzyna Klatkowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. CO-MODA Katarzyna Klatkowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez CO-MODA Katarzyna Klatkowska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CO-MODA Katarzyna Klatkowska .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub rozmieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CO-MODA Katarzyna Klatkowska,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.co-moda.com, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Realizuj zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Realizuj zamówienie".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CO-MODA Katarzyna Klatkowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowana "Zamówienie nr..." zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli do zawarcia umowy.

4.8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie realizacji zamówienia", zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z CO-MODA Katarzyna Klatkowska.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA. 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierska, paczką pocztową lub odbiorem osobistym. Koszty dostawy opisane są w zakładce "Dostawa".

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://co-moda.com/index.php?id_cms=3&controller=cms oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres CO-MODA Katarzyna Klatkowska, ul. Wólczańska 265 93-035 Łódź podany w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu kolejnych 14 dni, od momentu przesłania oświadczenia.

6.1.1. Oświadczenie powinno zawierać: Dane sklepu, Data zawarcia umowy, Nazwa Towaru, Cena, Dane kupującego wraz z danymi do zwrotu należności.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

CO-MODA Katarzyna Klatkowska

Teatr Mody

ul. Wólczańska 265

93-035 Łódź

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. REKLAMACJA DOTYCZĄCE TOWARÓW. 

7.1. CO-MODA Katarzyna Klatkowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

7.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@co-moda.com. CO-MODA Katarzyna Klatkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. CO-MODA Katarzyna Klatkowska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

8.1. CO-MODA Katarzyna Klatkowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CO-MODA Katarzyna Klatkowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CO-MODA Katarzyna Klatkowska, ul. Kilińskiego 219/20, 93-124 Łódź lub mailowo pod adres sklep@co-moda.com

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. CO-MODA Katarzyna Klatkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między CO-MODA Katarzyna Klatkowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy CO-MODA Katarzyna Klatkowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CO-MODA Katarzyna Klatkowska.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.